Asistenční služby

Co pro Vás můžeme udělat:

 • sdělte nám situaci vzniku dopravní nehody a viditelný rozsah škody na vozidle a my Vám po telefonu poradíme, zda je nutné k autonehodě volat Policii ČR
 • zajistíme odtah nepojízdného vozidla
 • půjčíme Vám náhradní vozidlo ZDARMA
 • pomůžeme opravit Vaše poškozené vozidlo
 • vyřídíme nutnou administrativní agendu spojenou s likvidací škody na vozidle

Poškození z dopravní nehody

 • Náklady na náhradní vozidlo, opravu vozidla a další, jsou hrazeny ze zákonného pojištění (povinného ručení) viníka dopravní nehody.

Čeho se vyvarovat: 

 • laxnímu přístupu ke zdokumentování dopravní nehody, vždy je nutné vyplnit záznam o dopravní nehodě, nechte si od viníka dopravní nehody podepsat prohlášení o jeho vině
 • slibům viníka dopravní nehody, že vše nahlásí, že se vám ozve, teď, že nemá čas něco vyřizovat. Věřte, že ten čas nebude mít ani potom. Jde o váš majetek, jak prokážete svůj nárok na náhradu škody, když nebudete mít přesná data o škůdci?
https://www.comfort-asistence.cz/uploads/images/dreamstime_s_40809274.jpg

Pokud budete poškozen při dopravní nehodě a budete-li chtít využít našich bezplatných služeb, stačí nás kontaktovat na tel.: 608 940 776, kde rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme další nejvhodnější postup řešení události. 

Škoda vzniká vždy majiteli vozidla, nikoliv řidiči poškozeného vozidla v době dopravní nehody. Řidiči, není-li majitelem vozidla, může vzniknout škoda na zdraví, ušlý zisk či škoda na přepravovaných věcech. Pokud se jedná o vozidlo majetku firmy, zastupuje společnost při celém jednání její jednatel, zmocněnec nebo jiná pověřená osoba. 

K využití bezplatných služeb od nás budete potřebovat níže uvedené podklady, které jsou žádány ze strany pojišťovny. Můžete je dodat v kopiích, nebo Vám kopie v naší kanceláři vytvoříme. Veškeré podklady stačí dodat v průběhu vyřizování Vaší pojistné události, nejpozději do konce bezplatného pronájmu náhradního vozidla.

Pokud je vozidlo v soukromém vlastnictví

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného 

Pokud je vozidlo firemním majetkem

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného
 • daňové přiznání k silniční dani za předchozí rok, popřípadě jiné prokázání placení silniční daně na poškozeném vozidle
 • knihu jízd minimálně za měsíc zpět k poškozenému vozidlu 

Další postup 

 • poškozený podepíše plnou moc k uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou a doloží veškeré potřebné podklady 
 • poškozený podepíše smlouvu o pronájmu náhradního vozidla a veškeré podklady s tímto spojené, následně dostane do bezplatného užívání na sjednanou dobu náhradní vůz 
 • mezi dobou převzetí zastoupení a proplacení pojistného plnění dokládáme pojišťovně veškeré další vyžádané podklady pro zdárné vyřízení pojistné události, na žádost poškozeného objednáme doprohlídku poškozeného vozidla, je li potřeba a dále urgujeme na pojišťovně výplatu pojistného plnění, aby prodlevy ve výplatě plnění byli co možná nejmenší 
 • v případě žádosti klienta provedeme kontrolu výše pojistného plnění a při neoprávněném krácení pojišťovnou doporučíme nejvýhodnější postup k docílení řádného odškodnění 
 • poškozený nás může kdykoliv kontaktovat a žádat informace o momentálním stavu jeho pojistné události 
 • v případě potřeby doplnění podkladů, popřípadě údajů ze strany poškozeného, Vás budeme sami kontaktovat 
 • poškozený upozorní na obdržené písemnosti ze strany pojišťovny, popřípadě na obdržené pojistné plnění

Jednorázové odškodnění pozůstalých
Přímé finanční odškodnění pozůstalých obětí dopravní nehody. 

Korekce nákladu na opravu
Srážka z pojistného plnění za zhodnocení vlastního vozidla opravou (amortizace). 

Obecná cena vozidla
Jedná se o cenu, za kterou je v daném čase a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k technickému stavu a opotřebení vozidla. 

OPN
Odpočet pevných nákladů.

Parciální škoda
Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vyhotoven na specializovaném softwaru, který stanoví hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu. 

Pojistné plnění
Finanční odškodnění za způsobenou škodu. 

Prohlídka
Zápis poškození vozidla, včetně pořízení fotodokumentace ze strany likvidující pojišťovny. 

Svépomoc (rozpočet nákladu na opravu)
Oprava poškozeného vozidla rozpočtem nákladů na opravu. V současné době nejméně výhodný způsob likvidace! 

Totální škoda
Škoda, při které je oprava  neekonomická (náklady na opravu přesahují cenu vozidla), Zde hovoříme o tkzv. ekonomické totální škodě.  Pokud je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit, hovoříme o technické totální škodě. Totální škoda se řeší vždy výpočtem, při kterém je výše majetkové újmy stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a hodnoty havarovaného vraku. 

Ušlý zisk
Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost. 

Znalecký standard č. 1/2005
Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě. 

Znehodnocení vozidla
Finanční vyrovnání za znehodnocení poškozeného vozidla opravou. Zvažujeme je v případě, že při opravě vozidla došlo k zásahu do skeletu karoserie (oprava za použití rovnacího rámu, výřez dílu apod.). Důležitým předpokladem pro tuto škodu je technická hodnota vozidla - jeho stáří a proběh kilometrů.  

Ztížení společenského uplatnění
Trvalé následky v přímé souvislosti s dopravní nehodou. 

Ztráta na výdělku
Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

Asistenční služby motoristům – zapůjčení náhradníhovozidlazdarma, V současné době se stává, že si účastníci dopravní nehody na místě sepíší, zákonem stanovený, záznam o dopravní nehodě a poté se rozejedou. Následně pojištěný nesplní svojí povinnost a nehodu nenahlásí své pojišťovně. Zcela logicky pojišťovna nárok poškozeného na náhradu škody zamítne. Většinou se poté poškozený ani nedokáže domluvit s pojištěným na tom, aby dopravní nehodu nahlásil. Ten přestává komunikovat, nezvedá telefony, na nic nereaguje. Rovněž dodatečné nahlášení policii nic neřeší, většinou věc odloží. V lepším případě viníka nehody vyslechnou, po třiceti dnech věc oznámí příslušnému úřadu a ten ji, po dalších šedesáti dnech, pro důkazní nouzi rovněž odloží. Jak se tomuto bránit? Stačí k záznamu o dopravní nehodě sepsat čestné prohlášení o zavinění dopravní nehody, společně s pověřením pojistiteli k plnění za veškeré vzniklé škody a jste krytí!!!!!! Vzniká vám právní nárok na pojistné plnění a pojišťovna, na základě těchto podkladů, věc zlikviduje!!

UVEDENÉ ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY SI MŮŽETE STAHNOU ZDARMA V NAŠÍ SEKCI : KE STAŽENÍ !!!!!!!!

Pokud si na místě dopravní nehody nevíte rady a bojíte se zavolat, aby vám nevznikl žádný závazek vůči naší společnosti nebo aby vás potom nikdo od nás "neotravoval", klidně zavolejte. Rádi vám po telefonu poradíme co dělat, jak postupovat atd. Tím náš telefonát končí. Není pro vás ničím zazazující!! Nebudete-li   od nás požadovat  ve věci další pomoci, nikdo se vám již neozve a vše bude dál jen a jen na vás. Pokud nemáte kredit nebo nechcete za telefon utrácet, stačí "PROZVONIT". Ihned vám zavoláme zpět. 

Pamatujte, že stará česká moudost praví "za zeptání nic nedáš"  

Nastane-li situace, ve které budete poškozenými účastníky dopravní nehody a Váš zdravotní stav to dovolí, neváhejte vždy přivolat k nehodě polici, a to i v případě nejeví-li se poškození na Vašem vozidle nikterak závažně. Nenechte se přesvědčit, pokud viník nehody argumentuje slovy, která všichni známe a mnozí již na ně doplatili (to nic není, vyřídíme to bez policie atd.). Rozhodně trvejte na přivolání policie, čímž se vyvarujete pozdějších nepříjemností. 

Z pravidla nikdy neodpovídá rozsah poškození prvnímu dojmu, ba naopak se můžete pod zdánlivě banální nehodou skrývat poškození nemalého rozsahu, které Vám v důsledku nepřivolání policie může způsobit případné krácení pojistného plnění pojišťovnou viníka nad rámec 100.000,- Kč. 

Většinou viník nehody nabádající k nepřivolání policie hájí pouze své zájmy (nevlastní řidičské oprávnění, nemá na vozidle sjednané, nebo zaplacené zákonné pojištění, je v době nehody pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nechce přijít o bonus, ani platit pokutu atd.), další zjištěný rozsah poškození později nemusí již akceptovat, popřípadě účast na dopravní nehodě může i popírat. 

Pokud se jedná o skutečně banální nehodu a trváte na vyřešení pojistné události bez účasti policie, dbejte na sepsání písemného záznamu o dopravní nehodě na místě a nechte si potvrdit podpisem viníka nehody rozsah a míru zavinění. 

Pokud dojde ke zranění účastníků dopravní nehody, přivolejte v první řadě k dopravní nehodě záchranou službu. 


Povinnost přivolat k dopravní nehodě polici nastává dle zákona 361 z roku 2000 o pravidlech silničního provozu v těchto případech: 

 • pokud škoda přesáhne částku 100.000,- Kč (zpravidla i u malých nehod bývá vždy a účastníci dopravní nehody nejsou soudní znalci, aby dokázaly škodu vyčíslit)
 • vznikla-li škoda třetí straně (nastává v okamžiku kdy, je například poškozené vozidlo v majetku leasingové společnosti, je li vozidlo zapůjčené, došlo li ke střetu tří a více vozidel, vzniklo li dále při nehodě poškození dalších předmětů, například oplocení, veřejné osvětlení, svodidla, ...)
 • nedohodnou-li se účastníci nehody o vině
 • dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob 

Na základě výše uvedeného zákona dále vyplývá pro účastníky dopravní nehody povinnost vyměnit si na požádání osobní údaje. 

Pozor na!!! 

Zvažte dobře, komu zadáte vyřízení své pojistné události spojené s bezplatným zapůjčením náhradního vozidla. Trvejte na profesionálních zcela bezplatných službách, znalosti dané pojistné problematiky a kvalitním přístupu k Vašim požadavkům ze strany poskytovatele. Plnou moc k vyřízení Vaší pojistné události zadávejte pouze právnímu zástupci, který v rámci bezplatných služeb poskytovatele bude nezávisle dohlížet především na Vaše zájmy. 

Doporučujeme se vyhýbat možným, naoko obdobným nabízeným službám ze strany autoservisů, autopůjčoven a odtahových služeb, které převážně hájí pouze své zájmy a ke své hlavní činnosti dále okrajově nabízejí i služby spojené s vyřízením Vaší pojistné události. 

Pokud již využíváte služeb konkurenční společnosti, se kterými nejste spokojení (zapůjčení nevhodného náhradního vozidla, neprofesionální přístup, úzká škála nabízených služeb atd.), pak se rovněž můžete obrátit na nás

POZOR!!! Vždy požadujte potvrzení o bezplatnosti nabízených služeb. V našem regionu se objevuje společnost, které poškozený doplácí, v případě krácení pojistného plnění za náhradní vozidlo pojišťovnou, toto krácení!!!

Dobrý den, 
mám dotaz ohledně náhradního vozidla. Budu hradit nějaké kilometrovné?

U nás žádné kilometrovné nehradíte. Vůz peřebíráte s plnou nádrží paliva a s plnou nádrží paliva, bez ohledu na počet najetých kilometrů, vůz vracíte.

Comfort asistence


Dobrý den,
ze strany pojišťovny došlo, v mém případě, ke krácení plnění a to faktury za opravu,  o nějakou amortizaci. Má na to pojišťovna nárok? Děkuji za odpověď. Daniel Benda, Plzeň

Pojišťovna na toto krácení nárok nemá, pokud oprava nebyla neekonomická, tedy částka za opravu nepřesáhla cenu vozidla ke dni nehody, měla pojišťovna fakturu uhradit celou. Kontaktujte nás, prosím, telefonicky. Domluvíme další postup pro Vaše řádné a stoprocentní odškodnění.

Comfort asistence